La Unió Filharmònica d´Amposta

La Fila al FacebookTwitter: @lafilaampostaCanal Youtube de la Fila

Coral Aquae de la Unió Filharmònica d´AmpostaBig Band de la FilaAPIMA. Associació de Pares i Mares d´Alumnes de l´Escola de Música de la Fila

Estatuts. Capítol I. La denominació, els fins i el domicili.

 

Capítol I. La denominació, els fins i el domicili.

Article 1
Amb la denominació de "Societat Musical La Unió Filharmònica d´Amposta" existeix, des de l´any 1917 una entitat amb personalitat jurídica pròpia, sense finalitat lucrativa i amb plena capacitat per al compliment dels seus fins, que es regeix amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d´abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d´associació, i els seus estatuts.

Article 2
La Unió Filharmònica d´Amposta tindrà com a finalitat bàsica la promoció, el foment i el desenvolupament de la cultura artística, en general, i de la cultura musical, en particular. Per això procurarà, per tots els mitjans que són al seu abast, crear, mantenir i potenciar una banda de música i una acadèmia o centre d´estudis musicals, grups de cambra, de teatre i de tota índole artístico-cultural, conferències, sessions de treball; sotmetent-se, en cada cas, a allò que disposi la legislació vigent. Aquesta societat tindrà, en tot moment, un caràcter absolutament apolític i exempt de finalitat lucrativa.

Article 3
El domicili de la societat es troba situat al carrer Miralles núm.4-8 d´Amposta (Tarragona).

Article 4
La Societat Musical Unió Filharmònica d´Amposta, la banda de música, coral Aquae, Escola de música o qualsevol de les formacions artístico-culturals que depenen de l´entitat desenvoluparan les activitats a qualsevol població espanyola o estrangera.

Article 5
La societat tindrà una durada indefinida.T´agrada cantar?