La Unió Filharmònica d´Amposta

La Fila al FacebookTwitter: @lafilaampostaCanal Youtube de la Fila

Coral Aquae de la Unió Filharmònica d´AmpostaBig Band de la FilaAPIMA. Associació de Pares i Mares d´Alumnes de l´Escola de Música de la Fila

22/GEN/2010

Estatuts. Capítol II. Els membres de la societat, els seus drets i les seves obligacions.

 

Capítol II. Els membres de la societat, els seus drets i les seves obligacions.

 

Article 6

Poden formar part de la societat qualsevol persona física, les persones jurídiques, privades o publiques.

Per adquirir la condició de soci, hauran de presentar prèviament una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual resoldrà en la primera reunió que tingui lloc.

La sol·licitud haurà de reunir els següents requisits:

a) Les persones menors d´edat necessiten el consentiment previ dels pares o tutors per sol·licitar la condició de soci.
b) Les persones jurídiques es requereix que les normes per les quals es regeixen no els prohibeixi formar part d´associacions i que l´acord sigui adoptat per un òrgan competent.

El pare o la mare, o el tutor d´un alumne de l´escola de música de l´entitat deurà de ser obligatòriament soci de la societat, sempre que l´alumne no sigui soci. Això no exclou que ho pugui ser el pare, mare o tutor de l´alumne.

 

Article 7

Seran socis numeraris els que paguin les quotes corresponents i els que, en arribar a l´edat de jubilació, sol·licitin pagar una quota reduïda conservant els drets adquirits.

Seran socis honoraris els que, a proposta de la junta directiva, siguin admesos com a tals per l´assemblea general.

 

Article 8

Els associats tindran els següents drets:

a) Participar i rebre informació sobre les activitats que promogui la Societat.

b) Exercitar el dret de veu i vot en les assemblees generals en les condicions que emanen dels presents estatuts. Exposar a     l´assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui   contribuir a fer més plena la vida de la Societat més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.

c) Ser nomenats membres de la Junta directiva en la forma que preveuen aquests estatus i les excepcions que contemplen.
d) Demanar i obtenir informació sobre l´administració i la gestió de la Junta Directiva sol·licitant-ho prèviament per escrit amb una antelació mínima de 8 dieshàbils.
e) Ser escoltat abans d´adoptar mesures disciplinàries que afectin  a la seva persona.

f) Formar part dels grups de treball.

g) Posseir un exemplar d´aquests estatuts i tenir coneixement dels acords adoptats pels òrgans directius.h) Conèixer l´estat de comptes dels ingressos i despeses de la societat, almenys una vegada a l´any.

 

Article 9

Els socis tindran les següents obligacions:

a) Comprometre´s amb la finalitat de la Societat i participar activament per assolir-les.

b) Acatar aquests estatuts i els acords vàlidament adoptats per l´assemblea general i per la junta directiva.
c) Contribuir al sosteniment de la societat amb el pagament de les quotes corresponents.

d) Exercir fidelment les obligacions inherents al càrrec que desenvolupin. Respectar la Societat i a les persones físiques i jurídiques que la representen i en formen part.

 

Article 10

La pèrdua de la condició de soci es produirà per alguna de les causes següents:

a) Baixa voluntària, comunicant per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.

b) No satisfer les quotes fixades.

c) No complir les obligacions estatutàries.
d)Sanció per una falta imposada d´acord amb el que estableix el estatuts i el reglament de regim interior.

 

 

 T´agrada cantar?