La Unió Filharmònica d´Amposta

La Fila al FacebookTwitter: @lafilaampostaCanal Youtube de la Fila

Coral Aquae de la Unió Filharmònica d´AmpostaBig Band de la FilaAPIMA. Associació de Pares i Mares d´Alumnes de l´Escola de Música de la Fila

Estatuts. Capitol III. L’Assemblea General

 

Article 11

L´assemblea general, integrada per tots els socis, és l´òrgan suprem de la Societat i es reunirà sempre que ho acordi  la junta directiva, per iniciativa pròpia o perquè ho sol·liciti el vuit per cent dels socis amb dret a vot, havent de ser convocada dins dels següents trenta dies naturals de la petició, tot especificant l´ordre del dia que sigui establert pels socis convocats.

 

L´assemblea general ha de ser convocada obligatòriament en sessió ordinària una vegada a l´any, durant el primer quadrimestre, amb la finalitat d´aprovar el pla general d´actuació de la Societat, avaluar la gestió de la junta directiva; aprovar, en cas que sigui necessari, els pressupostos anuals d´ingressos i despeses, així com l´estat de comptes corresponent a l´exercici anterior.

 

Article 12

L´assemblea general es reunirà en sessió extraordinària quan ho exigeixin les disposicions vigents o quan ho acordi la junta directiva, tenint en compte els assumptes que s´hagin de tractar i, obligatòriament en cas de:

        *Disposició o alienació de béns.

        *Sol·licitud de declaració de possible modificació d´estatuts.

        *Dissolució de la Societat.

 

Article 13

Les convocatòries de les assemblees generals, tant les ordinàries com les extraordinàries, es faran per escrit individual, adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada de socis i sòcies que ha de tenir l´entitat, fent constar el lloc, la data i l´hora de la reunió, així com l´ordre del dia. Tant mateix, prèvia autorització per escrit del soci/a, es podrà notificar la convocatòria al correu electrònic que aquest hagi designat.

 

Entre la convocatòria i la celebració de l´assemblea general, haurà d´haver un termini, com a mínim, de vint dies naturals.

 

Article 14

L´assemblea general es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de socis presents.

La presidència de les assemblees generals correspondrà al president de la societat, en el seu defecte, l´han de substituir, successivament, el vicepresident/a o el/la vocal de mes edat de la Junta.

 

Article 15

Els acords de les assemblees s´adoptaran per majoria de vots. Tot i això, caldrà el vot favorable de les dues terceres parts dels socis presents per adoptar acords en assemblea general extraordinària sobre disposició o alineació de béns, sol·licitud de modificació d´estatuts i dissolució de l´associació.

Dels assumptes tractats i dels acords adoptats per l´assemblea general s´aixecarà acta.

 

Article 16

Les competències de l´assemblea són:

a) Elegir periòdicament els membres de la junta directiva.

b) Convocar i aprovar, en cada cas, l´informe general d´activitats.
c) Aprovar l´estat de comptes i el pressupost anual de la Societat i els    pressupostos extraordinaris que es proposin.

d) Aprovar els programes i plans d´actuació de l´entitat.
e) Conèixer, controlar, fiscalitzar i sancionar la gestió de la junta directiva.
f) Conèixer i resoldre els recursos dels socis davant dels acords de la junta directiva en matèria sancionadora.

g) Modificar els estatuts.

h) Acordar la dissolució de la Societat.

i)Incorporar-se altres unions d´associacions o separar-se.
j) Conèixer les sol·licituds presentades per a ser soci/a i també altes i baixes dels socis per una raó diferent a la separació  definitiva.
k) Resoldre qualsevol qüestió que no estigui atribuïda a cap altre òrgan de la Societat.

 

 T´agrada cantar?