La Unió Filharmònica d´Amposta

La Fila al FacebookTwitter: @lafilaampostaCanal Youtube de la Fila

Coral Aquae de la Unió Filharmònica d´AmpostaBig Band de la FilaAPIMA. Associació de Pares i Mares d´Alumnes de l´Escola de Música de la Fila

Estatuts. Capítol IV. La Junta Directiva

 

CAPÍTOL IV. LA JUNTA DIRECTIVA

 

Article 17

La junta directiva estarà formada per un president un vice-president, un secretari, un tresorer i vuit vocals, càrrecs que han d´estar exercits per persones diferents. L´elecció dels membres de la junta directiva, que han de ser socis, es fa per votacions de l´assemblea General, les persones elegides entren en funció després d´acceptar el càrrec.

Els membres de la junta directiva exerciran el càrrec gratuïtament.

 

Article 18

Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de quatre anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.

Cada dos anys es renovarà la meitat de la junta Directiva, amb l´ordre següent:

        A) Renovació: President, Tresorer i 4 vocals.

        B) Renovació: Vice-president, Secretari, i 4 vocals.

 

Els socis que vulguin ser membres de la Junta Directiva, deuran de presentar la corresponent candidatura. Aquesta, per a ser vàlida, es presentarà en format llista, i estarà integrada, per un mínim, de 6 candidats. La Llista especificarà els càrrecs que cada persona ocuparà per al supòsit d´ésser elegits.

Les candidatures es presentaran a la secretaria de la societat, la qual donarà justificant de rebuda i registre d´entrada. El termini màxim per presentar candidatures finalitzarà a les dinou hores del cinquè dia, sense tenir en compte el dia de les votacions, abans de la data fixada per celebrar les eleccions. La junta directiva notificarà, en un termini màxim de quaranta-vuit hores al membre més representatiu de la candidatura, la seva acceptació o no acceptació.

 

Les candidatures que es presentin a elecció tenen dret, a través i a càrrec de la Societat, a comunicar als socis el seu programa i altres comunicacions, amb un màxim de dos missives.

 

L´elecció serà lliure i secreta, cada soci/a tindrà dret a un vot, personal i indelegable. El dia de l´assemblea, les candidatures tenen dret a exposar als socis assistents el seu programa electoral.

 

Si es presenten diverses candidatures, en resultarà elegida la que aconsegueixi la majoria simple.

 

En el supòsit de que no es presenti cap candidatura, la junta directiva acordarà, en un termini màxim de tres mesos, una nova convocatòria d´eleccions.

 

Article 19

El cessament dels càrrecs abans d´extingir-se el termini reglamentari del seu càrrec pot ser per les següents causes:

a) Mort o declaració d´absència, incapacitat o inhabilitació per al càrrec.
b) Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual s´exposin els motius.

c) Pèrdua de la condició de soci.
d) Sanció per una falta comesa  en l´exercici del càrrec, imposada d´acord amb el que estableixen els estatuts.

e) Qualsevol altra que estableixen la llei o els estatuts.

Les vacants que es produeixin durant el termini de temps per al qual han estat designats membres de la junta directiva, podran ser substituïts per la junta directiva, els quals ocuparan el càrrec fins a la elecció del nou càrrec d´acord amb els estatuts. Mentrestant la Junta n´informarà en la propera assemblea general de socis dels substituts de les vacants que es produeixin.

La dimissió en bloc de la majoria de la junta directiva serà motiu per convocar noves eleccions.

 

Article 20

Tenen dret  a vot tot aquells socis que:

        1. Tinguin la majoria d´edat el dia de les votacions.

2. Estigui al corrent de pagament de les quotes socials meritades el dia de la convocatòria de l´assemblea que ha de nomenar els membres de la junta directiva.

 

Per formar part de la junta directiva s´hauran de complir els següents requisits:

        1. Ser major d´edat.

2. Tenir un any d´antiguitat com a soci el dia en el qual la junta directiva convoqui formalment l´assemblea general de socis que ha de nomenar els membres de la junta directiva.

3. Estar al corrent de pagament de les quotes meritades el dia de la convocatòria de l´assemblea que ha de nomenar les normes de la junta directiva.

4. No exercir cap càrrec polític que consisteix en president o secretari general d´un partit, coalició o agrupació política a nivell local, provincial o nacional.

5. No haver estat sancionat segons aquests estatuts en els últims 4 anys.

 

Article 21

La junta directiva posseeix les següents funcions i competències:

a) Dirigir les activitats de la Societat necessàries per a l´exercici i desenvolupament de les seves finalitats, representar, dirigir     i administrar la societat de la manera més àmplia que reconegui la llei, així com complir les decisions de l´assemblea general i dirigir les activitats necessàries per a l´exercici i desenvolupament de les seves finalitats.

b) Elaborar el pressupost ordinari i extraordinari anual d´ingressos i despeses i sotmetre´l a l´aprovació de l´assemblea general.

c) Presentar els comptes de la gestió econòmica i associativa a l´assemblea general.

        d) Estudiar i, en cas necessari, autoritzar la creació de noves seccions.

        e) Realitzar estudis d´ordre intern d´interès per als socis.

f) Planificar les activitats de la Societat en conjunt, així com contractar el personal necessari per a què es portin a terme.

g) Presentar anualment el pla de treball a l´assemblea general, de forma ordinària, i cada cop que les circumstàncies ho determinin, amb caràcter extraordinari. L´assemblea general es pronunciarà sobre l´execució de l´esmentat pla.

        h) Proposar la reforma d´aquests estatuts a l´assemblea general.

i) Nomenar interinament els càrrecs vacants fins a la seva provisió, sempre que no siguin sis membres o més; en aquest cas s´haurà de convocar junta general extraordinària per a l´elecció de nova junta directiva, segons manen els requisits en els articles  17 i ss  dels estatuts.

j) Nomenar o cessar els representants de les seccions que formin part de l´entitat, així com apoderar i delegar part de les facultats en una o diverses persones.

k) Proposar a l´assemblea general les quotes que els membres de la Societat han de satisfer. La quota social pot ser diferent en funció de ser soci numerari o jubilat.

l) Convocar les assemblees i controlar que es compleixin els acords que s´adopten.

m) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç les finalitats de l´associació i preparar els actes que aquests grups han de dur a terme.

n) Dur a terme les gestions necessàries davant els organismes públics, entitats i altres persones per aconseguir les subvencions o ajuts i l´ús de locals o edificis que es puguin necessitat per portar a cap les activitats.

o) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagi previst els estatuts i donar-ne ordre en la pròxima reunió de l´Assemblea        General.

p) En definitiva, totes aquelles funcions i competències que li siguin reconegudes pels estatuts, o qualsevol altra que no estigui       atribuïda a cap altre òrgan.

 

Article 22

La junta directiva celebrarà les sessions les vegades que ho determini el president i/o el vice-president, a iniciativa pròpia o a petició de qualsevol dels seus components.

 

La junta directiva serà presidida pel president i, en la seva absència, successivament, pel vice-president i pel secretari, a manca de tots dos, pel membre de junta de més edat.

 

Per tal que els acords de la junta directiva siguin vàlids hauran d´assistir la meitat més un de tots els membres de la junta i hauran de ser aprovats per la majoria de vots dels assistents. El secretari aixecarà acta de les sessions. L´esmentada acta es transcriurà al llibre d´actes.T´agrada cantar?