La Unió Filharmònica d´Amposta

La Fila al FacebookTwitter: @lafilaampostaCanal Youtube de la Fila

Coral Aquae de la Unió Filharmònica d´AmpostaBig Band de la FilaAPIMA. Associació de Pares i Mares d´Alumnes de l´Escola de Música de la Fila

Estatuts. Capítol V. La Presidència i la Vicepresidència

 

CAPÍTOL V. LA PRESIDÈNCIA I LA VICEPRESIDÈNCIA

 

Article 23

El president de la societat n´assumeix la representació legal i executarà els acords adoptats per la junta directiva i l´assemblea general. A més a més, tindrà les atribucions següents:

a) Convocar i aixecar les sessions que celebri la junta directiva i l´assemblea general, dirigint les deliberacions de l´assemblea i de la junta.

b) En cas d´empat, serà el president, amb vot de qualitat, qui prendrà la decisió.

c) Proposar el pla d´activitats de la societat a la junta directiva, impulsant i dirigint les diferents tasques, tot mantenint-la informada puntualment de la marxa de l´associació.

        d) Obrir, suspendre i aixecar les sessions.

        e) Autoritzar actes i vist-i-plau de pagament amb la signatura.

        f) Delegar funcions a altres membres de la junta.

 

Article 24

El vice-president substituirà el president per motius justificats, absència, malaltia o per delegació del president.T´agrada cantar?