La Unió Filharmònica d´Amposta

La Fila al FacebookTwitter: @lafilaampostaCanal Youtube de la Fila

Coral Aquae de la Unió Filharmònica d´AmpostaBig Band de la FilaAPIMA. Associació de Pares i Mares d´Alumnes de l´Escola de Música de la Fila

Estatuts. Capítol VI. El Tresorer, el Secretari i els Vocals

 

CAPÍTOL VI. El Tresorer, el Secretari i els Vocals

 

Article 25

Són competències del secretari de la societat les següents funcions:

        a) Aixecar i redactar les actes dels òrgans de direcció de la societat.

b) Signar, amb el president, els documents que es requereixin per a l´activitat i funcionament de la societat. Redactar i         autoritzar els certificats que calgui lliurar.

        c) Elaborar la correspondència de la societat.

d) Tenir cura dels llibres d´actes de la societat i dels registres que s´estableixin.

e) Elaborar, amb el president, l´ordre del dia de les reunions de la junta directiva. Autoritzar les citacions a les juntes.

f) En general, totes aquelles funcions que li siguin encarregades pels òrgans directius de la societat.

 

Article 26

Són competència del tresorer:

        a) Portar l´administració i la comptabilitat de la societat.

        b) Cobrar les aportacions econòmiques per altres conceptes.

        c) Controlar les aportacions econòmiques per altres conceptes.

d) Presentar a la junta directiva l´estat de comptes sempre que es demani.

e) Presentar a l´assemblea general de socis l´estat de comptes i el pressupost ordinari i extraordinari per al següent exercici, prèviament aprovat per la junta directiva.

f) En definitiva, organitzar, planificar, dirigir l´economia i custodiar els fons de la societat.

 

Article 27

Són competències dels vocals:

a) Suplir provisionalment els càrrecs de la direcció que per diferents motius siguin vacants.

        b) Complir els torns de treball que els siguin assignats.

c) Fer ús de la veu i del vot igual que la resta dels membres que formen la junta directiva.

 

Article 28

Els vocals designats a les seccions són representants i portaveus de cadascuna d´aquelles en les reunions de la junta directiva.

 

Article 29

La convocatòria a les sessions de la junta directiva es notificarà als membres de la junta amb 24 hores naturals d´antelació.T´agrada cantar?