La Unió Filharmònica d´Amposta

La Fila al FacebookTwitter: @lafilaampostaCanal Youtube de la Fila

Coral Aquae de la Unió Filharmònica d´AmpostaBig Band de la FilaAPIMA. Associació de Pares i Mares d´Alumnes de l´Escola de Música de la Fila

Capítol VIII. Règim econòmic

 

Capítol VIII. Règim econòmic

 

Article 32

Els recursos econòmics previstos per al desenvolupament de les activitats socials seran els següents:

a) les quotes que determini l´assemblea general i les quotes periòdiques que assenyala l´assemblea general per iniciativa de la junta directiva.

b) els productes dels béns i drets que li correspondran, així com les subvencions, llegats, donacions que pugui rebre en forma legal...

c) els ingressos que obtingui la societat mitjançant les activitats lícites que acordi realitzar la junta directiva, sempre dins de les       finalitats dels estatuts.

 

Article 33

El patrimoni brut de la societat es valora en set-cents divuit mil tres-cents trenta euros en seixanta cèntims (718.330,60 euros).

 

Article 34

Tots els membres de la societat tenen l´obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes, de la manera i en la proporció que determini l´assemblea General a proposta de la Junta Directiva.

 

L´assemblea general pot establir, a proposta de la Junta Directiva, quotes d´ingrés, quotes periòdiques mensuals o anuals, i quotes extraordinàries.

 

Article 35

L´exercici econòmic coincideix amb l´any natural i queda tancat el 31 de desembre.T´agrada cantar?