La Unió Filharmònica d´Amposta

La Fila al FacebookTwitter: @lafilaampostaCanal Youtube de la Fila

Coral Aquae de la Unió Filharmònica d´AmpostaBig Band de la FilaAPIMA. Associació de Pares i Mares d´Alumnes de l´Escola de Música de la Fila

Capítol IX. El regim disciplinari

 

Capítol IX. El regim disciplinari

 

Article 36

La junta directiva pot sancionar les infraccions comeses pels socis i sòcies.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d´una amonestació fins a l´expulsió de la societat segons el que estableixi el reglament intern.

 

El procediment sancionador s´inicia d´ofici o bé com a conseqüència d´una denuncia o comunicació a la Junta Directiva.

 

En el termini de 10 dies, La junta Directiva nomena un instructor, que tramita l´expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 30 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta directiva, l´adoptat aquest òrgan en un termini màxim de 15 dies a partir de quan el instructor de l´expedient notifiqui la seva proposta.

 

Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, el soci/a afectada hi podrà recorrer davant la primera assemblea general que tingui lloc, en la qual podrà assistir i participar en defensa dels seus drets.T´agrada cantar?