La Unió Filharmònica d´Amposta

La Fila al FacebookTwitter: @lafilaampostaCanal Youtube de la Fila

Coral Aquae de la Unió Filharmònica d´AmpostaBig Band de la FilaAPIMA. Associació de Pares i Mares d´Alumnes de l´Escola de Música de la Fila

Capítol X. De la dissolució de l´associació.

 

Capítol X. De la dissolució de l´associació.

 

Article 37

La societat es dissoldrà si ho acorda l´assemblea general, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi, a tal efecte caldrà el vot favorable de dues terceres parts dels socis presents a l´assemblea.

Altres causes de dissolució son:

1. Compliment de la finalitat per a la qual es va constituir la societat o impossibilitat d´assolir-la, llevat que l´assemblea general acordi la modificació.

        2. Baixa dels socis, si es redueixen a menys de tres.

3. Il·licitud civil o penal de les activitats o les finalitats de la societat, declarada per sentència ferma.

        4. Obertura de la fase de liquidació en el concurs.

        5. Les altres que estableixin la llei o els estatuts.

 

Article 38

En cas de dissoldre´s la societat, l´assemblea  general que acordi la dissolució nomenarà una comissió liquidadora, composta per cinc membres, que es faran càrrec dels fons que hi hagi per a què un cop satisfetes les obligacions, la resta s´entregui a una o vàries entitats benèfiques o administració pública.T´agrada cantar?